Friday, November 23, 2012

शब्दहरूशब्दहरू छोएर जान्छ मुटु
शब्दहरू चिरेर जान्छ मुटु
शब्दहरू अँगाली राखेर जान्छ मुटु

तर

इमानदार हुन्छन् शब्दहरू
अनुहार छोपेर जाँदैन
अनुहार देखाएरै जान्छ।

No comments:

Post a Comment