Saturday, February 11, 2012

ध्वनी र मन

१.
तप्!
तप्!
थोपाको पाइला!
तप्!
तप!
चुहेर हिड्छ।
छङ्!
छङ्!
झरनाको बुई चडेर
कल्!
कल्!
बग्ने
खोलाको देश
जीवन
तप्!
तप्!

चुहेर बग्छ।

No comments:

Post a Comment