Sunday, December 19, 2010

...अमूर्त

आकारमा मलाई नछक्याउ मायालु
पब्लिक शौचालयमा पानको झोल पनि नक्सा भएको
देखेकै छु !

No comments:

Post a Comment